Burenconflict

Het Meldpunt Discriminatie ontving een melding omtrent ervaren discriminatie op grond van herkomst door buren van de melder. De buren zouden zich schuldig maken aan discriminatoire uitingen en overlast. De situatie is uitgebreid met melder besproken. Hieruit kwam ook naar voren dat er al andere instanties (buurtcoördinator, buurtbemiddeling, politie, maatschappelijk werk e.d.) bij de (overlast)kwestie betrokken waren.

Door het Meldpunt Discriminatie is vervolgens nadere informatie
ingewonnen en/of is nader overleg gevoerd over de situatie. Insteek was een oplossing voor de situatie te creëren en ervaren discriminatie en overlast aan te pakken. Tevens is meerdere malen contact geweest met melder over de voortgang.

Uiteindelijk bleek de situatie zich te normaliseren, was er geen sprake meer van discriminatoire uitingen en gaf melder aan dat de kwestie wat hem
betreft als afgerond kon worden beschouwd.

Discriminatie bij winkeltoegang

Melder zit in een rolstoel, die zij niet zelf voort kan bewegen. Melder wilde met een begeleider een winkel bezoeken. In verband met de coronamaatregelen gold in deze winkel de eis dat iedere bezoeker een eigen winkelkar moest nemen. Bij de ingang van de winkel werd aangegeven dat zowel melder als haar begeleider een winkelkar moest nemen. Dit was voor melder gezien haar handicap echter niet mogelijk. De winkel had hier geen boodschap aan en weigerde haar de toegang.

Melder diende hierover een klacht in bij het Meldpunt Discriminatie. Het Meldpunt Discriminatie nam hierover contact op met de winkel en deelde de ervaring van melder. Uiteindelijk vond er een gesprek plaats tussen melder en de vestigingsleider. Laatgenoemde erkende dat de maatregelen te strikt en onjuist waren toegepast. Er werden excuses aangeboden, er werd beterschap belooft en melder zou bij een volgend bezoek een bloemetje krijgen. Voor melder was de kwestie hiermee afgedaan.

Discriminatie door taxibedrijf

Een chauffeur van een speciale taxi voor ouderen en gehandicapten heeft cliënte niet geholpen met uitstappen. Cliënte is zeer slecht ter been. Verder maakte de chauffeur tijdens de rit voortdurend opmerkingen in de sfeer van dat vrouwen niets waard zijn. Cliënte is beledigd. Het Meldpunt heeft de klacht bij het taxibedrijf gemeld en de cliënte heeft een klacht ingediend tegen de chauffeur. Deze heeft een disciplinaire maatregel gekregen. Er is hier sprake van discriminatie. Dit is erkend door aangeklaagde. De chauffeur heeft een waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding van de regels zal deze chauffeur ontslagen worden.

Discriminatie zwangere vrouw tijdens sollicitatie

Cliënte (zwangere vrouw) had een sollicitatiegesprek. De gesprekken verliepen naar behoren en zij kreeg te horen dat ze in dienst mocht komen. Haar arbeidscontract werd haar alvast toegestuurd om te bestuderen. Tijdens het laatste gesprek voor het in functie treden, vertelde zij aan de werkgever dat ze zwanger was. Diezelfde week stuurde de werkgever haar een mail met de mededeling cliënte toch niet aan te nemen. Cliënte schakelde ons in. Wij informeerden de werkgever over de wet- en regelgeving en vroegen om wederhoor. Hieruit bleek dat hij indirect discrimineerde door de afwezigheid van cliënt in het zwangerschapsverlof als excuus te gebruiken. Samen met cliënte besloten we om de zaak voor te leggen bij het College voor de Rechten van de Mens. Toen de werkgever hierachter kwam, legde hij weer contact met cliënte en deelde haar mee om een passende functie voor haar te willen vinden.