wat gebeurt er met jouw melding

Wat gebeurt er met jouw melding?

Werkwijze

De werkwijze die het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek volgt, hangt af van het soort melding en jouw wensen op dit punt. Je kunt de klacht alleen (anoniem) laten registreren of vragen of het meldpunt deze in behandeling neemt.

Je wilt de klacht alleen laten registreren

De klacht wordt door het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek dan geregistreerd, maar niet behandeld. Er worden geen vervolgstappen ondernomen.

Het melden van discriminatoire voorvallen is altijd zinvol. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op provinciaal, landelijk en Europees niveau).

Je wilt dat het Meldpunt jouw klacht in behandeling neemt

Er wordt contact met je opgenomen voor een gesprek met één van onze klachtbehandelaars. Indien je geen gesprek wilt/kunt voeren, is het soms mogelijk om schriftelijk of per e-mail informatie aan te leveren.

Woon je niet in (éen van de gemeenten) binnen Gooi en Vechtstreek? Dan verwijzen wij je door naar het meldpunt Discriminatie binnen jouw regio.

Stap 1: In kaart brengen

We beginnen met het zo volledig mogelijk in kaart brengen van jouw klacht; wat is er gebeurd, wie was er bij betrokken, wanneer vond het plaats? We kunnen je het best helpen als jouw klacht gaat over een concreet feit, een gebeurtenis of handeling die zich minder dan een jaar geleden heeft voorgedaan. Meestal nodigen we je uit voor een gesprek bij ons op kantoor in Hilversum. Desgewenst kan het gesprek ook telefonisch plaatsvinden of in een kantoor van Versa Welzijn in jouw gemeente. Als alle benodigde informatie is verzameld, volgt stap 2. 

Stap 2: Toetsen aan wetgeving

Op basis van alle ontvangen informatie toetsen wij jouw klacht aan de wetgeving op het gebied van discriminatie, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling en het Wetboek van strafrecht. Door deze toetsing bepalen we of er een vermoeden van discriminatie aanwezig is en of de klacht juridisch onderbouwd kan worden. Hierna volgt stap 3.

Stap 3: Samen staan we sterk

Als er sprake is van een vermoeden van discriminatie, neemt het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek jouw klacht in behandeling en bespreekt met jou welke stappen er ondernomen kunnen worden. Samen met jou zoeken wij naar een passende oplossing.

Als er na toetsing geen vermoeden van discriminatie is, wordt jouw klacht afgesloten en kunnen we jou eventueel doorverwijzen naar een andere instantie.

Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek werkt op basis van hoor en wederhoor. Naast het verhaal van het ‘slachtoffer’ (jouw verhaal) wordt ook de ‘dader’ gevraagd zijn visie op de gebeurtenis te geven. We streven er in eerste instantie naar om de klacht via bemiddeling op te lossen, want bij escalatie is niemand gebaat. Mocht bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bekijken we, in overleg met jou, welke andere vervolgstappen genomen kunnen worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het doen van aangifte bij de politie of het vragen van een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens.

Voorbeelden van meldingen