Erkenning discriminatie in zaak toeslagenouder

2 oktober 2023. Het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht heeft geoordeeld dat de Belastingdienst/Toeslagen zich schuldig heeft gemaakt aan indirecte discriminatie op grond van ras jegens een inwoner van het Gooi. De uitspraak van vandaag is het resultaat van een procedure bij het College, waarin het Meldpunt Discriminatie de persoon in kwestie heeft bijgestaan. Deze persoon is een van meerdere slachtoffers van de toeslagenaffaire die een klacht hebben ingediend bij het College.
Copyright: College voor de Rechten van de Mens

De Belastingdienst/Toeslagen heeft zich schuldig gemaakt aan indirecte discriminatie in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit blijkt uit de eerste drie zaken van zogenoemde ‘toeslagenouders’ die het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzocht en getoetst aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Het oordeel luidt drie keer: verboden indirect onderscheid op grond van ras. 

Vooronderzoek

Tientallen gedupeerde ouders dienden naar aanleiding van de toeslagenaffaire een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Zij vroegen het College om te onderzoeken of zij gediscrimineerd zijn vanwege hun niet-Nederlandse afkomst. In het in september 2022 door het College gepubliceerde vooronderzoek stelde het College op basis van statistische gegevens vast dat mensen met een buitenlandse afkomst (veel) vaker getroffen werden door verschillende onderdelen van de harde fraudeaanpak dan mensen van Nederlandse afkomst. Het College concludeerde dat er voldoende feiten zijn om uit te gaan van een vermoeden van onderscheid bij deze zaken. Dat zorgt ervoor dat de bewijslast omdraait. Het betekent dat niet de ouders moeten bewijzen dat ze gediscrimineerd zijn, maar de Belastingdienst/Toeslagen moet bewijzen dat er niet is gediscrimineerd.  

In het vooronderzoek gaf het College ook aan dat nog niet duidelijk was waardoor de gemeten statistische effecten werden veroorzaakt. Die effecten konden verschillende oorzaken hebben. Er kon sprake zijn van direct onderscheid op grond van buitenlandse afkomst (ras) door de Belastingdienst/Toeslagen. Maar er kon ook sprake zijn van indirect onderscheid. Dat verschil is belangrijk, omdat direct onderscheid op grond van ras bij dit overheidsoptreden altijd verboden is, terwijl indirect onderscheid soms wel is toegestaan. Namelijk in het geval dat er een zogeheten objectieve rechtvaardiging is. 

De drie oordelen 

In de oordelen van vandaag (2023-1012023-102 en 2023-103) concludeert het College dat het vermoeden van onderscheid dat uit het vooronderzoek komt, ook op deze drie specifieke zaken van toepassing is. Vervolgens moest de Belastingdienst/Toeslagen bewijzen geen direct onderscheid gemaakt te hebben.

Er is sprake van direct onderscheid op grond van buitenlandse afkomst (ras) door de Belastingdienst/Toeslagen als mensen vanwege hun afkomst worden geselecteerd voor controle of nader onderzoek. Dan zouden de selectiecriteria direct te maken hebben met de buitenlandse afkomst van de ouders. Dergelijk direct onderscheid is bij het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen waar het hier om gaat altijd verboden. 

De selectiecriteria die werden gehanteerd mochten dus niet te maken hebben met de buitenlandse afkomst van de ouders. Het College stelt vast dat die criteria en redenen inderdaad neutraal waren en niet te maken hadden met hun buitenlandse afkomst.  

Voor zover er sprake is van indirect onderscheid bij de selecties, concludeert het College dat dit objectief gerechtvaardigd was. Voor zover er indirect onderscheid is gemaakt bij het stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag bij de klagers concludeert het College echter dat dit niet objectief gerechtvaardigd was.  

De harde fraudeaanpak door de Belastingdienst/Toeslagen was niet noodzakelijk, had disproportionele gevolgen voor de klagers en was niet gebaseerd op een zorgvuldige belangenafweging. Daarom oordeelt het College in alle drie de zaken dat de Belastingdienst/Toeslagen verboden indirect onderscheid heeft gemaakt. En ook dat is een vorm van discriminatie. 

Vervolgstappen 

De informatie die de Belastingdienst over de individuele situaties van de klagers heeft aangedragen, kan bijdragen aan het begrijpen van wat hen is overkomen. Het College is niet bevoegd om sancties te verbinden aan zijn oordeel of om een schadevergoeding toe te kennen. Als de klagers een schadevergoeding zouden willen, moeten zij daarvoor naar de rechter stappen, die het oordeel van het College in diens afweging moet meenemen. 

Het College heeft aan zijn oordelen wel een aanbeveling toegevoegd. Daarin dringt het College er bij de Belastingdienst/Toeslagen op aan om vooraf te controleren of hun algoritmen op verantwoorde wijze worden ingezet. Bijvoorbeeld met behulp van het instrument Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA). Daarnaast beveelt het College aan periodiek te monitoren of er wellicht discriminerende effecten optreden als gevolg van hun werkwijzen. Hoewel dat soort discriminerende effecten niet per definitie verboden zijn, doet de dienst er goed aan om toch te bezien of deze zoveel mogelijk kunnen worden tegengegaan.  

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Onderstaand bericht van de ©GooienEembode van 22 maart 2023 heeft aandacht besteed aan ons Mobiele Meldpunt in het kader van het hijsen van de Mensenrechtenvlag op de Internationale Dag tegen Racisme 21/3:

V.l.n.r. Gemeentesecretaris Pilar Torres Barrera, Sly Saidi (Stichting Hilversum One), wethouder Karin Walters, Marco Altena (Stichting Gooi en Vecht Inclusief), Bernd Buiting (MDGV).
© Foto Miché / Bastiaan Miché

‘Met Andere Ogen’: bewustwordingstraining Hilversum voor eigen medewerkers tegen vooroordelen

Hilversum start een bewustwordingstraining voor alle managers en teams binnen de organisatie, bedoeld om discriminatie of pesten op de werkvloer tegen te gaan. Dat zeiden wethouders Karin Walters (Inclusie) en algemeen directeur/gemeentesecretaris Pilar Torres bij het hijsen van de mensenrechtenvlag.

Dat hijsen van de vlag vond dinsdagmorgen, tijdens de Internationale dag tegen racisme en discriminatie, direct voor het raadhuis plaats. Ook aanwezig in de regen waren vertegenwoordigers van het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek, het Diversiteitsnetwerk (inwoners en organisaties die zich sterk maken voor een cultureel divers Hilversum) en Stichting Gooi- en Vecht inclusief. “We willen een Hilversum waarin iedereen mee kan doen, zich thuis voelt, gelijke kansen heeft en zichzelf kan zijn. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we iedereen bij nodig”, aldus de wethouder. 

Zij gaf daarbij aan dat de gemeente Hilversum een inclusieve organisatie wil zijn die gebruik maakt van de kracht van diversiteit. Mede daarom biedt de gemeente de workshop ‘Met Andere Ogen’ aan voor alle managers en teams binnen de eigen organisatie. “Deze interactieve bewustwordingstraining moet waardevolle gesprekken opleveren en medewerkers en leidinggevenden alert maken op de soms onbewuste vooroordelen of reflexen van waaruit zij handelen of reageren”, is daarbij de officiële uitleg van de gemeente.

Deze workshop kan ook aangeboden worden aan groepen geïnteresseerde buurtbewoners. Torres geeft aan dat binnen het raadhuis de workshop al in gang is gezet. Het is overigens niet zo dat er meldingen zijn binnengekomen van racisme of grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, benadrukt zij. “Ik kwam hier vorig jaar en merkte dat het thema niet heel zichtbaar was. De vraag is dan of ik niks hoor omdat er niks aan de hand is of dat mensen niks durven te zeggen.”

VR bril

Bewustwording. Daar draait het tijdens de workshop om. Medewerkers krijgen daarbij een VR bril op en zien een film met thema’s als man-vrouw, wit-zwart of pesten op de werkvloer. En dan vanuit meerdere perspectieven, legt de algemeen directeur uit: vanuit de pester, het slachtoffer, maar ook de mensen er omheen. 

Het idee daarbij is om misverstanden te voorkomen. Torres noemt daarbij als voorbeeld de Ramadan, die komende week begint. Dan kan het voorkomen dat een niet-moslim binnen het team een bijeenkomst houdt, waar een lunch bij zit. Die medewerker is dan even vergeten – onbewust dus – dat het voor zijn collega de vastenmaand is, maar voor die collega kan dat heel kwetsend zijn. “Dan voel je je niet gehoord of gekend.” Walters vervolgt: “Je leert van de workshop om over dit soort lastige onderwerpen te praten.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Mobiel Meldpunt poseert voor het Raadhuis, Hilversum, 21 maart 2023 © Foto Miché / Bastiaan Miché

Een ander nieuwtje is dinsdagmorgen de nieuwe fiets – het Mobiele Meldpunt – van het Meldpunt Discriminatie, bedoeld om meer de wijken in te gaan. Voor veel mensen blijkt het toch een drempel om naar het meldpunt aan de Larenseweg te gaan, vertelt consulent Bernd Buiting van het meldpunt. Met duidelijk herkenbare fietsen gaan de medewerkers langs bij buurtcentra en ontmoetingsplekken. Hier kunnen inwoners ter plekke in gesprek gaan met het meldpunt om hun ervaringen te delen, vragen te stellen en eventueel melding van discriminatie te doen. 

Naast het behandelen van discriminatieklachten zet het Meldpunt ook in op preventie middels voorlichting, gastlessen op basisscholen en workshops onder andere in het voortgezet onderwijs. Als het gaat om discriminatie wijkt Hilversum niet af van het landelijk beeld, aldus Buiting. “Je merkt het nu weer wat meer op de arbeidsmarkt: pesten op het werk of collega’s die vervelende opmerkingen maken. Meldingen van grensoverschrijdend gedrag krijgen we niet echt. Dat blijft voor veel mensen toch een lastig issue.”

Stagediscriminatie
De komende periode zal vanuit het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Gooi en Vechtstreek worden geïnvesteerd in het begeleiden van jongeren/studenten bij het vinden van een stageplek, meldt de gemeente. Om stagediscriminatie tegen te gaan wordt de video sollicitatieapp, HireTime als pilot ingezet op het MBO College Hilversum en op de Gooise Praktijkschool. “Dit is een innovatief middel dat het mogelijk maakt dat de student een video-opname kan maken om naar een stageplek te solliciteren. De student krijgt de kans om op beeld zijn talenten te laten zien, en zijn motivatie/enthousiasme te tonen. Zowel werkgevers als jongeren reageren zijn enthousiast.”

door ©GooienEembode